Współpracujemy z fotografem:
www.jacekkrzyzowski.pl

Regulamin imprez urodzinowych

 1. Urodziny organizowane przez Salę zabaw Podwodny Świat odbywają w Tychach, przy ulicy Borowej 128.
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego „Formularza Organizacji Przyjęcia Urodzinowego” oraz wpłacenia zadatku. Możliwość płatności zadatku to gotówka, karta płatnicza bądź przelew na konto firmy.
 4. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy konkretnego terminu i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany terminu przyjęcia urodzinowego przez Zamawiającego.
 5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy Sali Zabaw Podwodny Świat.
 6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 7. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na Przyjęcie Urodzinowe jest wplata zadatku w ustalonej wysokości w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
 8. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielny stolik urodzinowy. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 9. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego Sala Zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych. Istnieje możliwość rezerwacji lokalu w całości, bądź części, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu warunków cenowych.
 10. Wejście dzieci/gości Przyjęcia Urodzinowego na Salę Zabaw jest na czas nieograniczony.
 11. Zestaw urodzinowy przewidziany jest na przyjęcie z jednym Jubilatem.
 12. Organizator w standardzie zapewnia osobę do obsługi stolika urodzinowego, tzw. Koordynatora.
 13. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia liczby gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W razie braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w „Formularzu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego”.
 14. Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 15. Wszelkie zmiany dotyczące wybranego zestawu urodzinowego oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym.
 16. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie „Formularza Organizacji Przyjęcia Urodzinowego” oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu Przyjęcia Urodzinowego gotówką lub kartą płatniczą.
 17. Za gości uważane są dzieci od 1 do 11 roku życia.
 18. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
 19. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas Przyjęcia Urodzinowego ponoszą rodzice/opiekunowie.
 20. Sala Zabaw Podwodny Świat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali zabaw poza szatnią.
 21. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.
 22. Poczęstunek (zgodny z wybranym zestawem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w barze kawiarni (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.
 23. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Salki Urodzinowej w trakcie Przyjęcia Urodzinowego.
 24. W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiający, przed rozpoczęciem przyjęcia, wymagane jest okazanie personelowi Sali Zabaw Podwodny Świat paragonu poświadczającego miejsce zakupu lub wypełnienie druku oświadczenia o samodzielnym wypieku.
 25. Informacje dotyczące zestawów urodzinowych prezentowane w Placówce oraz na stronie internetowej, czy też portalach społecznościowych stanowią integralną część Regulaminu.
 26. Podpisanie „Formularza Organizacji Przyjęcia Urodzinowego” jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu organizacji urodzin, który jest jego integralną częścią.
 27. Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw „Podwodny Świat”.